ELEKTRONİK FATURALARIN İPTAL SÜRECİ

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 21. maddesinin 2. bendine göre faturayı alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. Faturaya itirazın nasıl yapılacağı ise TTK’nın 18. maddesinde tanımlanmıştır.

Faturaya itiraz 8 gün içerisinde aşağıdaki yollarla yapılabilir:

  • Noter aracılığıyla,
  • Taahhütlü mektupla,
  • Telgrafla
  • Güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemiyle.

Hatalı düzenlenen ya da müşteri tarafından kabul edilmeyen kağıt faturaların bütün nüshaları bir araya getirilip üzerine İPTAL yazılarak iptal edilir. Elektronik faturalar esas olarak Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde tanımlanan kağıt faturanın elektronik halidir. Ancak, elektronik faturaların şekline göre iptal süreçleri farklılık göstermektedir.

e-Faturaların İptali

e-Faturalar “Ticari” ve “Temel” olarak iki farklı senaryo ile düzenlenmektedir. Ticari senaryo ile düzenlenmiş olan e-faturaya 8 günlük süre içerisinde sistem üzerinden RED yanıtı verilerek iptal edilir.

Temel senaryo ile düzenlenen faturalara sistem üzerinden RED yanıtı göndermek mümkün değildir. O nedenle 8 günlük süre içerisinde harici yollar ile (noter, KEP, vb.) itiraz etmek gerekir.

Süresinden sonra harici yollar ile yapılan itirazların satıcı tarafından kabul edilme zorunluluğu bulunmamakta olup düzenlenmiş e-Faturanın taraflar arasındaki işlemlere dayanak teşkil etmesine hukuki bir engel bulunmamaktadır.

Harici itiraz yolları ile gerçekleştirilen itiraz işlemleri ve bu itiraz işlemlerinin sonucuna göre faturanın iptal edilmiş olup olmadığının, e-Fatura sistemi üzerinden takip edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, ticari fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara e-Fatura uygulaması üzerinden, temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara da e-Fatura İptal Portalı üzerinden itiraz/iptal işlemlerini gerçekleştirilmesi özellikle sistem bilgileri ile beyan, bildirim ve formlardaki bilgilerin uyumluluğunun sağlanması açısından tavsiye edilmektedir.

e-Arşiv Faturaların İptali

e-Arşiv fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin düzenlediği e-Arşiv faturaları uygulama üzerinden iptal edilebilmektedir. İptal edilen e-Arşiv faturalara ait bilgiler takip eden günün akşamına kadar e-Arşiv raporunda GİB’e raporlanmaktadır. Ancak, düzenlenen e-Arşiv faturaların uygulama üzerinden iptal edilebilmesi için muhatabına iletilmemiş olması gerekir. Muhatabına iletilmiş olan faturaların harici yollarla itiraz sürecinden sonra iptal edilmesi uygun olur.

GİB Portal üzerinden düzenlenen e-Arşiv faturaların sistem üzerinde iptali mümkün değildir. İptal edilmesi gereken faturalar için yine 8 gün içerisinde harici yollarla itiraz edilmesi gerekir.

İptal Edilen Faturaların Muhasebeleştirilmesi

Faturayı düzenleyen mükellefin düzenlediği faturayı resmi defterlerine kayıt ettikten sonra süresi içerisinde yapılan itiraz üzerine ilk yaptığı kaydın ters kaydını alarak muhasebe kayıtlarını düzeltmesi gerekir.

Kendisine hatalı fatura düzenlenen mükellef ise süresi içerisinde harici yollar ile itiraz ettiği faturayı muhasebe kayıtlarına almamalıdır. Ancak ileride yapılacak bir denetimde bu durumu açıklamak üzere harici itiraza ilişkin yapılan yazışmaları saklamanızı tavsiye ediyoruz.

Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılacak İşlemler

Elektronik fatura, alıcısına gönderilmiş ve alıcı taraf kayıtlarına almış ise; iade faturası veya mükellef değil ise gider pusulası düzenlenmek suretiyle düzeltme işlemi yapılır.

Yeniden düzenlenen elektronik faturanın açıklama alanında mutlaka hatalı düzenlenmiş olan fatura bilgisine yer vermenizi tavsiye ediyoruz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi